Zrušenie s likvidáciou

O zrušení spoločnosti s likvidáciou rozhoduje spoločník (spoločníci) spoločnosti. Je výlučne v ich právomoci rozhodnúť o zrušení spoločnosti a o jej vstupe do likvidácie. Najčastejšie pôjde o prípad, keď sa spoločník (spoločníci) rozhodli ukončiť podnikateľskú činnosť v spoločnosti. Likvidácia spoločnosti prichádza do úvahy pri zrušení spoločnosti, ktorá má nejaký majetok. Spoločnosť môže byť vymazaná z obchodného registra až vtedy, ak sa vykoná likvidácia majetku spoločnosti. Postup likvidácie určuje Obchodný zákonník. Spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia. Po dobu likvidácie sa používa obchodné meno spoločnosti s dodatkom "v likvidácii". Osobou, ktorá vykonáva likvidáciu spoločnosti je likvidátor, ktorým je štatutárny orgán spoločnosti, ak zákon alebo spoločenská zmluva neurčuje inak. Ustanovením likvidátora do funkcie prechádza na neho pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti, pričom likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov. Ak likvidátor zistí predlženie likvidovanej spoločnosti, je povinný podať bez zbytočného odkladu návrh na vyhlásenie konkurzu. Počas likvidácie je potrebné vyhotoviť dve účtovné závierky a podať daňové priznania. Po ukončení likvidácie spoločnosti sa vykoná výmaz spoločnosti z obchodného registra.

V rámci našej služby likvidácie s.r.o., zabezpečujem vypracovanie všetkých potrebných dokumentov, oznámení, podaní na príslušné orgány. Sú tu potrebné viaceré úkony, s nami však nemusíte nič osobne vybavovať a všetko zariadime za vás. Táto služba tiež zahŕňa poradenstvo a konzultáciu, na základe ktorej sa rozhodnete, či je tento spôsob zrušenia spoločnosti pre vás vhodný.

Pri tomto spôsobe zrušenia spoločnosti je nevyhnutné, aby nemala spoločnosť žiadne daňové nedoplatky. Správca dane (daňový úrad, obec) musia totiž udeliť súhlas s výmazom spoločnosti z obchodného registra, ktorý neudelia, ak má spoločnosť daňový nedoplatok.

Cenník

Cena za zrušenie spoločnosti s likvidáciou je 499,- Eur. Cena zahŕňa vypracovanie všetkých potrebných dokumentov, všetky súdne a správne poplatky. Cena je konečná a nezvyšuje sa o DPH. V cene nie je zahrnuté vypracovanie účtovných závierok a daňových priznaní počas likvidácie.