Zrušenie bez likvidácie

Zrušenie s.r.o. bez likvidácie je možné v prípade, ak nemá spoločnosť žiadny majetok. O zrušení spoločnosti rozhoduje súd. Pri rozhodovaní o zrušení spoločnosti, musí súd posudzovať, či má spoločnosť majetok. Zisťuje sa to najmä podľa poslednej súvahy, ktorá bola vypracovaná v rámci daňového priznania. Z tohto dôvodu je dôležité zistiť, či máte v aktívach spoločnosti podľa súvahy nejaké položky, ako je pohľadávky, tovar, peniaze na účte, v pokladnici a pod. V prípade, že spoločnosť nevedie účtovníctvo a nevyhotovuje účtovné závierky, predkladá konateľ spoločnosti vyhlásenie o tom, že spoločnosť nemá majetok.  V prípade, že by mala spoločnosť nejaký majetok a súd zruší spoločnosť a nariadi jej likvidáciu, na základe čoho by ste museli vykonať likvidáciu spoločnosti, aby mohla byť spoločnosť vymazaná z obchodného registra. Podľa informácii, ktoré nám poskytnete o spoločnosti, vieme posúdiť, či bude návrh na zrušenie spoločnosti bez likvidácie úspešný a či súd spoločnosť zruší alebo či je vhodnejšie postupovať iným spôsobom, teda zrušiť spoločnosť s likvidáciou alebo podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

V prípade, že súd rozhodne o zrušení spoločnosti bez likvidácie, obchodný register na základe súdneho rozhodnutia vykoná výmaz spoločnosti z obchodného registra.

Celý proces zrušenia spoločnosti bez likvidácie závisí od postupu súdu, keďže ten vykonáva vo veci úkony a posudzuje stav spoločnosti. Od podania návrhu na zrušenie spoločnosti po výmaz spoločnosti z obhodného registra môže prebehnúť 8 mesiacov a viac.

Zrušenie spoločnosti súdom bez likvidácie je možné na základe týchto dôvodov:

  • ak sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie alebo ak v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti
  • spoločnosť stratí oprávnenie na podnikanie
  • zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti
  • spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa tohto zákona
  • spoločnosť porušuje povinnosť podľa § 56 ods. 4 Obchodného zákonníka
  • spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe
  • spoločnosť nespĺňa podmienky podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka

Cenník

Služba zrušenia spoločnosti bez likvidácie stojí 259,- Eur. Je to cena konečná a navyše nič neplatíte.