Zrušenie s.r.o.

Zrušenie spoločnosti prichádza do úvahy v prípade, ak nebolo Vaše podnikanie úspešné, ak Vaša spoločnosť nevykonáva dlhodobo žiadnu činnosť alebo jednoducho v prípade, keď ste sa rozhodli ukončiť činnosť s.r.o. z rôznych iných dôvodov a chcete aby bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra. Nezabúdajte na to, že aj v prípade, ak spoločnosť nevykonáva žiadnu obchodnú činnosť, ste ako konateľ povinný plniť si zákonné povinnosti, lebo spoločnosť je stále zapísaná v obchodnom registri. Ide napríklad o podávanie daňových priznaní, vedenie účtovníctva. Zrušenie spoločnosti je prvým krokom pred jej výmazom z obchodného registra a bez zrušenia spoločnosti, nemôže byť spoločnosť z obchodného registra vymazaná. V rámci služby zrušenia s.r.o. vám ponúkame viacero možností. Súčasťou služby je bezplatné poradenstvo a konzultácia, na základe ktorej vám navrhneme najoptimálnejšie riešenie pre vašu spoločnosť. Posúdenie možností zrušenia spoločnosti je vykonávané advokátom, preto vám garantujeme profesionálny prístup.

Zrušenie s.r.o. bez likvidácie

Táto možnosť prichádza do úvahy len v prípade, že spoločnosť nemá žiadny majetok. Zrušiť s.r.o. bez likvidácie môže jedine súd. V rámci konania o zrušenie spoločnosti je súd povinný posúdiť, či má spoločnosť majetok alebo nie. V prípade, že využijete našu službu zrušenia spoločnosti bez likvidácie, vieme vám poskytnúť odborné poradenstvo pred podaním návrhu a následne podáme návrh, na základe ktorého bude vaša s.r.o. zrušená súdom bez likvidácie. Celý proces po výmaz spoločnosti z obchodného registra trvá približne 8 mesiacov.

dozvedieť sa viac

Zrušenie s.r.o. s likvidáciou

Zrušiť s.r.o. s likvidáciou je potrebné, ak má spoločnosť nejaký majetok. Výhodou tejto možnosti je o celom procese zrušenia spoločnosti rozhodujete vy ako spoločník spoločnosti a vy riadite proces zrušenia. Z tohto dôvodu je zrušenie spoločnosti s likvidáciou najrýchlejším spôsobom zrušenia spoločnosti a jej výzmazu z obchodného registra. V prípade tohto spôsobu zrušenia spoločnosti je však potrebné, aby nemala spoločnosť žiadny daňové nedoplatky, keďže správca dane musí súhlasiť s výmazom spoločnosti z obchodného registra. Celý proces trvá približne 5 mesiacov.

dozvedieť sa viac

Konkurz

Zrušenie spoločnosti v konkurznom konaní prichádza do úvahy v prípade, že spĺňate podmienky na vyhlásenie konkurzu podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Ak sú v spoločnosti splnené podmienky na vyhlásenie konkurzu, je konateľ spoločnosti povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. V priebehu konkurzného konania sa speňaží majetok spoločnosti a po ukončení konkurzného konania je spoločnosť vymazaná z obchodného registra. V prípade, že spoločnosť nemá dostatočný majetok, súd konkurzné konanie zastaví a vymaže spoločnosť z obchodného registra. Konkurz môže byť najrýchlejším spôsobom ako vymazať s.r.o. z obchodného registra, ale je zároveň najdrahším.

dozvedieť sa viac